กฎหมายคุมกำเนิดที่ถูกคุมกำเนิด

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะอัตราการเกิดต่ำลงจนน่าเป็นห่วง ซึ่งตรงข้ามกับฟิลิปปินส์

โครงสร้างประชากรฟิลิปปินส์
โครงสร้างประชากรฟิลิปปินส์
โครงสร้างประชากรไทย
โครงสร้างประชากรไทย

รัฐบาล ฟป. พยายามควบคุมอัตราการเพิ่มประชากร เป็นส่วนหนึ่งของการปัญหาความยากจน แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งขาดโอกาสเข้าถึงบริการการแพทย์ และยังถูกต่อต้านจากคริสตจักรคาทอลิก ที่ไม่สนับสนุนให้คุมกำเนิดโดยใช้ยาหรืออุปกรณ์คุมกำเนิดต่าง ๆ เนื่องจากขัดหลักความเชื่อทางศาสนา (ให้ใช้วิธีนับรอบประจำเดือนเท่านั้น) กฎหมาย Reproductive Health Law ให้บริการคุมกำเนิดฟรี ซึ่งคริสตจักรคาทอลิกไม่เห็นด้วยจึงฟ้องศาล และศาลตัดสินให้กฎหมายดังกล่าว “ขัดรัฐธรรมนูญ” กระทรวงสาธารณะสุขถูกตัดงบประมาณในโครงการเกี่ยวกับการคุมกำเนิด ศาลสั่งห้ามกระทรวงสาธารณะสุขนำเข้ายาคุมแบบฝัง และอีกหลายอุปสรรค

เรียกได้ว่ากฎหมายคุมกำเนิดถูกคุมกำเนิดเสียเอง จนกระทั่งปธน.DU30 ออกคำสั่งประธานาธิบดี (Executive Order No. 12, 2017) สั่งให้นำแผนของ Reproductive Health Law มาดำเนินการ

จริงๆการมีประชากรรุ่นใหม่มากถือเป็นโอกาสของประเทศ แต่สำหรับฟิลิปปินส์นั้นปัญหาคือมีประชากรที่รายได้น้อยมากเกินไป และคนกลุ่มนี้มีอัตราการเพิ่มประชากรสูงที่สุด และยังมีปัญหาขาดแคลนอาหารจนต้องนำเข้าอีกด้วย

Source: วิวัฒน์ ประดับกุล 23 August at 09:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *